billboard

TIN TỨC

Tôn vinh tại buổi trình bày ở Hội nghị Đinh Hình Kim Loai Trung Quốc, tháng 9.2014

  • 2014.09

Servomotor driven Screw Press was honored as a super forging machine by China Forging Association.

2001-2003 copyright© 2009.2.24 ENOMOTO MACHINE CO., LTD.